Nguyễn Châu Phương

Thực tập nhà Thiết kế Thời trang

Tin đã hết hạn

Mức lương mong muốn:

Tự giới thiệu

As a fashion student, I am passionate about exploring the realms of design and creativity within the fashion industry. Proficient in various design tools, I harness my skills to bring innovative ideas to life and create visually captivating fashion concepts. With a keen eye for detail and a deep understanding of trends, I strive to push the boundaries of fashion design and make a meaningful impact in the industry.

Kinh nghiệm làm việc

chưa có

Trình độ học vấn

Học vấn cao nhất: Đang cập nhật

Nơi làm việc mới nhất

Đang cập nhật

Kỹ năng nghề nghiệp

Đang cập nhật

Kỹ năng phần mềm máy tính

Đang cập nhật

Khả năng ngoại ngữ

Đang cập nhật